08-11-2019 Berean Pathfinder Oshkosh Send-Off

Oshkosh 2019

Oshkosh 2019