Photographers: Sam Cort, Jr. & Burdie Henri
03-21-2015 Howard University Gospel Choir03-21-2015 Howard University Gospel Choir03-21-2015 Howard University Gospel Choir03-21-2015 Howard University Gospel Choir03-21-2015 Howard University Gospel Choir03-21-2015 Howard University Gospel Choir03-21-2015 Howard University Gospel Choir03-21-2015 Howard University Gospel Choir03-21-2015 Howard University Gospel Choir03-21-2015 Howard University Gospel Choir03-21-2015 Howard University Gospel Choir