Photographers: Laura Baynard, Sam Cort, Jr. & Burdie Henri
3-21-15 Howard Gospel Choir3-21-15 Howard Gospel Choir3-21-15 Howard Gospel Choir03-21-2015 Sabbath School03-21-2015 Sabbath School03-21-2015 Sabbath School03-21-2015 Sabbath School03-21-2015 Sabbath School03-21-2015 Sabbath School03-21-2015 Sabbath School03-21-2015 Sabbath School03-21-2015 Sabbath School03-21-2015 Sabbath School03-21-2015 Sabbath School03-21-2015 Sabbath School